چهارچوب مرجع مشترک اروپایی جهت یادگیری یک زبان خارجی (GER)

سطح A1 شامل A1.1 و A1.2

دانشپذیران می توانند بعد از گذراندن موفقیت آمیز سطح A1 اصطلاحات روزمره و آشنا و همینطورجملات کاملاً ساده جهت رفع نیاز را بفهمند و استفاده کنند. آنها می توانند خود و دیگران را معرفی کنند و از دیگران سؤالاتی در مورد خودشان بپرسند مثلاً اینکه کجا زندگی می کنند، چه کسانی را می شناسند یا چه چیزهایی را دارا هستند، و می توانند به سؤالاتی از این نوع پاسخ دهند. آنها می توانند بطور ساده منظور خود را تفهیم کنند، اگر طرف مقابل آرام و واضح صحبت کند.

سطح A2 شامل A2.1 و A2.2

 دانشپذیران می توانند بعد از گذراندن موفقیت آمیز سطح A2 جملات و اصطلاحاتی که اغلب مورد استفاده قرار میگیرند، را بفهمند. بعنوان مثال اطلاعات مربوط به شخص و خانواده، خرید، کار و محیط اطراف. آنها می توانند خود را در موقعیتهای ساده و معمول تفهیم کنند. این موقعیتها شامل تبادل اطلاعات درباره موضوعهای متداول و معمول هستند. آنها می توانند بصورت ساده ملیت و مهارتهای خود را، در رابطه با نیازهایشان،توصیف کنند.

سطح B1 شامل B1.1 و B1.2

دانشپذیران می توانند بعد از گذراندن موفقیت آمیز سطح B1 نکات اصلی که در زبان استاندارد استفاده می شوند، را بفهمند. این نکات شامل موضوعهای آشنا در مورد کار، مدرسه، وقت آزاد و غیره می باشند.آنها می توانند به اغلب موقعیتهایی که در زمینه زبان با آنها برخورد می کنند، تسلط پیدا کنند. آنها می توانند راحت و به هم پیوسته در موضوعهای آشنا و در زمینه علاقه های شخصی صحبت کنند.در مورد تجارب و رویدادها گزارش بدهند، آرزوها، امیدها و اهداف خود را توصیف کنند و درباره برنامه ها و نظرها دلایل و توضیحات کوتاهی بدهند.

سطح B2 شامل B2.1 و B2.2

دانشپذیران می توانند بعد از گذراندن موفقیت آمیز سطح B2 محتواهای اصلی متن های پیچیده را در مورد موضوع های ملموس و غیرملموس بفهمند و در زمینه رشته خودشان بخشهای تخصصی را درک کنند.آنها می توانند با زبان روان و فصیح خود را تفهیم کنند آنگونه که یک صحبت طبیعی بدون زحمت زیاد بین دوطرف صحبت امکان پذیر استآنها می توانند در مورد موضوعات با دامنه های وسیع نظرات خود را روشن و با جزییات بیان کنند

سطح C1 شامل C1.1 و C1.2

دانشپذیران می توانند بعد از گذراندن موفقیت آمیز سطح C1 یک دامنه وسیع از متن های طولانی را بفهمند و همینطور معنی آنها را بطور ضمنی بگیرند. آنها می توانند خودشان را روان بیان کنند بدون اینکه مجبور باشند اغلب بدنبال لغات بگردند. زبان را در زندگی اجتماعی و شغلی در پرورش و تحصیل بطور مؤثر و انعطاف پذیر مورد استفاده قرار دهند. آنها می توانند نظرات خود را روشن، کامل و بطور ساختاری در مورد موضوع های پیچیده بیان کنند، و برای اینکار بطور مناسب از ابزار مختلف زبانی برای اتصال جمله ها استفاده نمایند.

سطح C2 شامل C2.1 و C2.2

دانشپذیران می توانند بعد از گذراندن موفقیت آمیز سطح C2 در عمل هرآنچه را که می خوانند یا می شنوند را بدون زحمت بفهمند. آنها می توانند اطلاعات را از منابع مختلف بصورت شفاهی و کتبی با هم ادغام کنند و دلایل و توضیحات خود را به صورت مختصر بیان نمایند. آنها می توانند بسیار روان و دقیق منظور خود را بیان کنند و در مورد موضوعات پیچیده بحث نمایند