برگزاری دوره های چت زبان آلمانی

 

Niveau

 

Tag

 

Uhr

 

Datum

 

A1

 

Sonntag

 

12-14

 

95/01/20

 

A1

 

Sonntag

 

12-14

 

95/01/27

 

A1

 

Sonntag

 

12-14

 

96/02/03

 

A1

 

Sonntag

 

12-14

 

96/02/10

 

A1

 

Sonntag

 

12-14

 

96/02/17

 

A2

 

Dienstag

 

12-14

 

95/01/24

 

A2

 

Dienstag

 

12-14

 

95/01/31

 

A2

 

Dienstag

 

12-14

 

96/02/07

 

A2

 

Dienstag

 

12-14

 

96/02/14

 

A2

 

Dienstag

 

12-14

 

96/02/21

 

B1

 

Donerstag

 

12-14

 

95/01/22

 

B1

 

Donerstag

 

12-14

 

95/01/29

 

B1

 

Donerstag

 

12-14

 

95/02/05

 

B1

 

Donerstag

 

12-14

 

96/02/12

 

B1

 

Donerstag

 

12-14

 

96/02/19

  • حداقل تعداد افراد : 8 نفر
  • حداکثر تعداد افراد : 26 نفر
  • هزینه هر دوره 32 هزار تومان می باشد
  • تهیه جزوه الزامی می باشد
  • اعلام برگزاری هر دوره ، روز قبل اعلام می گردد