قیمت آزمون ها در سال 1397

ÖSD-Prüfung  قیمت آزمون (تومان) Gebühren in €  ثبت نام 
ZA1 850,000 85€ ثبت نام در آزمون
ZA2 950,000 90€  ثبت نام در آزمون

ZB1 (pro Modul)

350,000 40€  ثبت نام در آزمون

ZB1 alle 4Module

1,200,000 115€  ثبت نام در آزمون
ZB2 1,400,000 130€  ثبت نام در آزمون
ZC1 1,500,000 145€  ثبت نام در آزمون

ZC2 (pro Modul)

—- —-  ثبت نام در آزمون
ZC2 WD —- —-  ثبت نام در آزمون
       
KID A1 —- —-  ثبت نام در آزمون
KID A2 —- —- ثبت نام در آزمون

هزینه های آزمون بین المللی ÖSD به صورت یورو دریافت مینماید که موسسه در حال حاضر آن را به صورت ریالی دریافت میکند بدیهی است که برای تبدیل، نرخ روز ارز آزاد محاسبه میگردد و ملاک محاسبه، نرخ روز قبل از باز شدن ثبت نام آنلاین میباشد.