قیمت آزمون ها در سال 1397

ÖSD-Prüfung   قیمت آزمون (تومان) Gebühren in €  ثبت نام 
ZA1 1,190,000 95€ ثبت نام در آزمون
ZA2 1,260,000 104€  ثبت نام در آزمون

ZB1 (pro Modul)

450,000 35€  ثبت نام در آزمون

ZB1 alle 4Module

1,480,000 120€  ثبت نام در آزمون
ZB2 1,820,000 138€  ثبت نام در آزمون
ZC1 2,212,000 158€  ثبت نام در آزمون

ZC2 (pro Modul)

—- —-  ثبت نام در آزمون
ZC2 WD —- —-  ثبت نام در آزمون
       
KID A1 —- —-  ثبت نام در آزمون
KID A2 —- —- ثبت نام در آزمون

هزینه های آزمون بین المللی ÖSD به یورو محاسبه میگردد که موسسه در حال حاضر آن را به صورت ریالی دریافت میکند بدیهی است که برای تبدیل، نرخ روز ارز آزاد محاسبه میشود و ملاک محاسبه، نرخ روز قبل از باز شدن ثبت نام آنلاین میباشد.

خاطر نشان میگردد در تمام سطوح هزینه ها همراه با تخفیف اعمال گردیده است .