قیمت آزمون ها در سال 1397

ÖSD-Prüfung  قیمت آزمون (تومان) ثبت نام 
ZA1 500,000 ثبت نام در آزمون
ZA2 520,000  ثبت نام در آزمون

ZB1 (pro Modul)

200,000  ثبت نام در آزمون

ZB1 alle 4Module

800,000  ثبت نام در آزمون
ZB2 950,000  ثبت نام در آزمون
ZC1 1,050,000  ثبت نام در آزمون

ZC2 (pro Modul)

—-  ثبت نام در آزمون
ZC2 WD —-  ثبت نام در آزمون
       
KID A1 480,000  ثبت نام در آزمون
KID A2 530,000 ثبت نام در آزمون