جدول زمانبندی آزمون های بین المللیösd

لازم به ذکر است ظرفیت آزمون بسیار محدود می باشد و تکمیل ظرفیت به معنای پایان مهلت ثبت نام در هر دوره آزمون میباشد