ÖSD ZA2

هدف از آزمون:
در این سطح از آزمون داوطلبان 14 سال به بالا می توانند شرکت کنند که این داوطلبان باید قادر به برقراری ارتباط در شرایط و موقعیت های روزمره ی زندگی و شغلی باشند. این داوطلبان در 4 مهارت خواندن ،نوشتن ، صحیت کردن و شنیدن مورد آزمایش قرار می گیرند و بخش مشکل این آزمون در قسمت خواندن و نوشتن است .

بخش های مختلف آزمون:

درک مطلب
داوطلبان در دو متن متفاوت به شکل تستی اطلاعات کلی و جزئی از درک مطلب مورد آزمایش قرار می گیرند. مدت زمان پاسخ به این بخش 30 دقیقه می باشد.

بخش شنیداری:
داوطلبان در سه بخش شنیداری که توسط افرادی با لهجه های آلمانی ،اتریشی و سوئیسی صحبت می کنند که مورد ارزیابی قرار می گیرندو مدت زمان پاسخ به ابن بخش تقریبا” 15 دقیقه می باشد. بخش نوشتاری: در این بخش داوطلب می بایست ایمیلی شخصی با توجه به موضوع خواسته شده بنویسد. مدت زمان پاسخ گویی این قسمت 30 دقیقه می باشد.

بخش گفتاری:
داوطلب می بایست خود را خیلی کوتاه معرفی کند و راجع به موضوعی روزمره صحبت کند. مدت زمان پاسخ گویی به این قسمت 10 دقیقه می باشد. مکان های آزمون: این آزمون ها در تمامی مراکز ÖSD در سراسر دنیا و همچنین درمرکز اصلی وین برگزار می شود.

زمان های برگزاری آزمون:
برای کسب اطلاعات از زمان های برگزاری آزمون و ثبت نام به مراکز ÖSD مراجعه فرمائید. نحوه برگزاری آزمون: این آزمون توسط دو ممتحن با سواد و مورد تائید مرکز اصلی ÖSD برگزار خواهد شد و بعد از قبولی در دو بخش کتبی و شفاهی داوطلبان مدرک مورد تائید مرکز ÖSD را دریافت می کنند.