ÖSD ZC1

هدف آزمون :

شرکت کنندگان باید بتوانند در شرایط مختلف زندگی اجتماعی و حرفه ای (در زمینه های پیچیده تر ) ارتباط لازم را برقرار کنند. این آزمون برای زبان آزموزان بالای 16 سال به بالا می باشد به ویژه داوطلبان ورود به دانشگاه های آلمانی زبان که در چهار مهارت درک مطلب ،شنیداری ، نوشتاری و گفتاری برگزار می شود .

بخش های مختلف آزمون:

مهارت درک مطلب (خواندن) :

در این مرحله که از چهار قسمت تشکیل شده است ،درک متون معتبر از کشور اتریش ، آلمان و سوئیس چه به صورت چه به صورت کلی چه فردی مورد ارزیابی قرار می گیرد .   (90دقیقه)

مهارت شنیداری :

در این مرحله که از دو قسمت تشکیل شده است درک زبان آموز به صورت دقیق با موضوعات عمومی و اجتماعی با استفاده از متون صوتی معتبر از اتریش و آلمان و سوئیس مورد بررسی قرار میگیرد .       (30 دقیقه )

مهارت نوشتاری :

با استفاده از چندین معیار( شاخص ) دو متن (1-یک ایمیل به صورت رسمی  2-یک بیانیه یا تفسیر شخصی) توسط زبان آموز نوشته میشود کخ با استفاده از معیار های تعریف شده ارزیابی می شوند (به فرم ارزیابی مراجعه شود )     (90 دقیقه)

مهارت گفتاری :

آزمون شفاهی ترکیبی از سه مرحله می باشد . یک مکالمه تلفنی ، یک تبادل نظر یا مناظره و یک سخنرانی کوتاه . این مصاحبه با توجه به معیار های مشخص ارزیابی می شود . (به فرم ارزیابی مراجعه شود )     (حدود 15-20 دقیقه)